This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Projektet ska utveckla kompetensprofiler för handledare och yrkeslärare som kan relateras till den europeiska referensramen för kvalifikationer (European Qualifications Framework). Kompetensprofilerna ska visa de viktigaste kompetenserna för handledare och yrkeslärare. Dessa blir lärmål i en utvecklingsprocess för dessa roller med målet att utveckla kompetns så att personer i dessa roller kan ge bästa möjliga stöd till arbetssökande, både under utbildning och arbetsplatsträning. Sex moduler för utbildning av handledare och mentorer utvecklades i ett tidigare projekt. Dessa kommer att anpassas till det aktuella projektet och samordnas till en kompetensmatis så att de uppfyller kraven i ISO 17024. Alla deltagare i dessa moduler kommer att få intyg som visar att de uppfyller de relevanta kompetenskraven. Om man bara uppnår några av de specificerade kompetensskraven kommer man att få en "delcertifiering”. Om man inom tre år uppfyller resterande krav kommer man att få certifiering som handledare och yrkeslärare enligt ISO 17014.

PROJEKTPERIOD:
01.10.2012 - 30.09.2014

MÅL:
  • Utarbetande av en gemensam definition för arbetsplatshandledares (mentors) och yrkeslärares (tutors) funktion i yrkesutbildningssammanhang.

  • Utveckling av en kompetensmatris för arbetsplatshandledare (mentors) och yrkeslärare (tutors). Denna matris utgör grunden för utarbetandet av kursplaner och för certifiering av icke-formellt och informellt lärande enligt EN ISO 17024.

  • Transfer och vidareutveckling av en seminarieserie (6 moduler) för de två rollerna. Dessa kommer att ligga till grund för bedömning och certifiering.

  • I alla partnerländer ska två utbildningsmoduler introduceras som pilotprojekt.

  • Utveckling av certifieringsprocess för arbetsplatshandledare (mentors) och yrkeslärare (tutors).

  • Genomförande av certifieringsprocessen.

  • Projektet kommer att pröva minst två moduler. Sammantaget kommer mellan 80 till 100 personer att utbildas.