This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
W ramach projektu opracowane zostały matryce kompetencji tutorów i mentorów skorelowane z Europejską Ramą Kwalifikacji. Pozwalają one wskazać efekty uczenia się, dające zarówno mentorom jak i tutorom najlepsze możliwości wsparcia osób poszukujących zatrudnienia, będących zarówno w trakcie szkoleń zawodowych, wchodzących na rynek pracy po zakończeniu edukacji, jak i osób już pracujących. W ramach projektu Certi.MenTu zaadoptowanych zostanie, zgodnie z zapisami matryc kompetencji oraz z wymogami normy ISO 17024 sześć modułów szko-leniowych dla mentorów i tutorów. Wszyscy uczestnicy fazy pilotażu uzyskają certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami kompetencyjnymi. W przypadku uzyskania tylko wybranych kompetencji, uczestnicy uzyskają stosowne zaświadczenie, potwierdzające możliwość zdobycia pełnego certyfikatu mentora lub tutora, po spełnieniu dodatkowych wymagań.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
01.10.2012 - 30.09.2014

Cele:
  • Wspólna definicja zadań zawodowych tutorów i mentorów, w kontekście możliwości ich zatrudnienia

  • Opracowanie profili kompetencji dla tutorów i mentorów, stanowiących podstawę programu szkolenia i certyfikacji zgodności kompetencji z wymogami normy ISO 17024, uzyskanych drogą nieformalną

  • Transfer oraz rozwój serii szkoleń (sześć modułów) dla mentorów i tutorów, stanowiących podstawę oceny i certyfikacji

  • Wdrożenie w każdym kraju partnerskim (w formie pilotażu) minimum dwóch z sześciu modułów szkoleniowych dla tutorów i mentorów

  • Pilotażowe przeszkolenie grupy 80-100 mentorów i tutorów.

  • Opracowanie i wdrożenie procedury certyfikacji kompetencji mentorów i tutorów