This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Arbetsplatshandledare

En arbetsplatshandledare eller mentor är en person på en arbetsplats som stöder den lärande att utveckla sin kompetens, sin kunskap och sina färdigheter. Yrkeskunnandet utvecklas genom läraktiviteter och med stöd av handledningssamtal. En arbetsplatshandledare är vanligtvis en erfaren och skicklig yrkesperson inom elevens yrkesområde och arbetar oftast med samma yrkesinriktning som eleven. I arbetsplatshandledarens roll ingår att stödja adepten i att förvärva sociala och andra färdigheter som en del av yrkesutvecklingen.

Yrkesutbildare

En tutor är en yrkeslärare eller annan extern utbildare, normalt verksam utanför den lärandes yrkespraktikmiljö, t.ex. inom skolan. Yrkesutbildarens arbete utgår från en läroplan. I samband med samverkan med praktikplats är yrkesutbildarens roll att förbereda enskilda elever eller grupper av elever för att de ska få bästa möjliga utbyte av lärandet på praktikplatsen. Yrkesutbildaren har vanligtvis den yrkesinriktning som är aktuell för praktikplaceringen.

Handledning

Begreppet "mentor" kommer från den grekiska mytologin där Mentor var namnet på den mytologiska hjälte som var Odysseus vän och som han anförtrodde sin son åt när han var tvungen att resa iväg. Mentors uppgift var att ta hand om sonen medan Odysseus var borta. En arbetsplatshandledare (mentor) måste vara intresserad av att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet på ett sätt som stöder utvecklingen av eleven utan att vara alltför styrande. Insatserna fokuserar huvudsakligen elevens professionella utveckling. Beroende på de behov som eleven har kan handledningen även innehålla delar där arbetsplatshandledaren fungerar som en förebild och guide för att hjälpa eleven att anpassa sig till arbetsmiljön. Arbetsplatshandledaren fungerar då som ett "bollplank" för eleven och hjälper denne att reflektera över och lära sig kring arbetet och arbetssituationen. Arbetsplatshandledarens roll är arbetsrelaterad men han/hon kan även behöva involvera sig i andra aspekter av elevens liv - särskilt när dessa påverkar arbetsprestationen. Arbetsplatshandledaren måste hantera sådana situationer konstruktivt och med balans så att inte elevens sociala eller personliga problem tar över mentorskapsrelation. Arbetsplatshandledaren ska inte agera som kurator eller socialarbetare och måste kunna hänvisa eleven till annat stöd där så behövs. Om arbetsplatshandledaren inte är elevens närmaste chef behöver denne också kunna hantera relationen till arbetsledare eller chef. I denna relation måste arbetsplatshandledaren se till att det sker ett klargörande kring vem som ansvarar för elevens arbetsuppgifter och vägledning. I vissa situationer kan det bästa för eleven vara att få en arbetsplatshandledare som inte har ett direkt arbetsledningsansvar över honom eller henne. I andra sammanhang, särskilt i miljöer där det finns en jämnare maktbalans mellan elev och handledare, kan det bästa för eleven vara att den formelle chefen också är elevens mentor.


Yrkesutbildning

Med begreppet "tutor" (yrkesutbildare) avses ofta en lärare, föreläsare eller instruktör som undervisar eleven inom en utbildning. I detta sammanhang avses en lärare eller instruktör som arbetar skilt från den arbetsplats där eleven praktiserar och som oftast är anställd av en yrkesutbildningsorganisation. Yrkeslärarens roll är i allmänhet inriktad mot elevens övergripande lärande med utgångspunkt i en kursplan snarare än tillämpning på praktikplatsen. När eleven inte redan är etablerad på en praktikplats ingår det ofta i dennes roll att finna och organisera samarbete med en lämplig arbetsplats. Det igår i en yrkesutbildares roll att se till att övergången till praktikplatsen blir så bra som möjligt. I rollen ingår även att ansvara för att elevens situation och arbetsmiljö blir bra. Normalt har man kontakt med både eleven och arbetsplatshandledaren. Huvudfokus för yrkesutbildaren är utveckling av elevens yrkeskunnande, men i rollen ingår även att ansvara för att förhållandet mellan elev och arbetsplatshandledaren fungerar bra. Det är också en uppgift att se till att arbetsplatshandledaren har tillräckliga kunskaper om elevens yrkesutbildningsprogram för att lärandet på bästa sätt blir relaterat till utbildningsmålen. Yrkesutbildaren kan behöva engagera sig i att påverka arbetsplatshandledaren och eleven i relation till specifika aspekter av elevens utveckling om så behövs. Yrkesutbildarens roll är primärt inriktad mot yrkesutveckling, men denne kan ibland även behöva engagera sig i andra aspekter av elevens liv - särskilt om detta påverkar lärandet. Man måste då kunna hantera sådana situationer konstruktivt och även kunna hänvisa eleven till andra källor för stöd där det behövs.