• bild1
  • bild2
  • bild3
  • bild4


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Certi.MenTu

Certi.MenTu to projekt dotyczący certyfikacji mentorów i tutorów. Mentorem nazywany jest pracownik przedsiębiorstwa, wspierający osobę ucząca się w rozwijaniu jej wiedzy, umiejętności, zdolności i talentów, tocząc z nią między innymi krótkie, poufne rozmowy. Tutorem nazywany jest nauczyciel lub trener, najczęściej spoza najbliższego środowiska osoby uczącej się, wspierający ją (indywidulanie lub podczas zajęć w małych grupach) w procesie uczenia się na stanowisku pracy. Projekt ukierunkowany jest na rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacji i szkoleń zawodowych a przedsiębiorstwami, w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i zwiększenia efektywności procesu wspierania osób uczących się na stanowisku pracy. Certyfikacja według Europejskiej Normy EN ISO 17024- Certyfikacja Osób pozwoli na wdrożenie uznawanego w Europie procesu walidacji oraz zagwarantuje zgodność z wymogami dotyczącymi zapewnienia jakości. Projekt przyczyni się do lepszej integracji krajowych systemów edukacji i szkoleń zawodowych z wymaganiami rynku pracy. .